6 - 1 - 1946: Tổng tuyển cử quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam