4 - 2 - 1977: Ngày thống nhất các tổ chức mặt trận thành mặt trận tổ quốc Việt Nam.