20 - 7 - 1946: Thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nay là Tổng công đoàn Việt Nam