2 - 9 - 1945: Ngày Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam