22 - 12 - 1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam